Súkromné cloudy

Privátne cloudy (vlastný cloud zákazníka v dátovom centre Colocall) — ide o našu službu vytvorenia cloudu s potrebnou konfiguráciou pre špecifické požiadavky zákazníka v dátovom centre Colocall, v našich pobočkách na Ukrajine a v EÚ.

Ak ste v spektre našich návrhov nenašli riešenie, ktoré by vyhovovalo vašim požiadavkám, radi vám ponúkneme iné riešenie, ktoré zohľadní všetky vaše požiadavky. Takéto riešenia zahŕňajú hardvérové konfigurácie (pozostávajúce výlučne z fyzických serverov prenajatých v dátovom centre alebo poskytnutých zákazníkom) a/alebo hybridné riešenia, ktoré zahŕňajú fyzické servery, cloudové technológie, cloudové dátové úložiská, komunikačné možnosti našich dátových centier.

Hlavné výhody tejto voľby:

  • Možnosť získať riešenie výhradne pre vaše potreby, ktoré zohľadňuje všetky špecifické požiadavky vašich úloh.
  • Optimálne rozdelenie zdrojov medzi vlastné, nezávislé výpočtové zdroje a nezávislé rezervované úložiská a zdroje dátových centier.
  • Geograficky distribuovaný systém, ktorý zahŕňa nielen možnosť inštalácie rôznych komponentov v rôznych častiach Ukrajiny, ale aj v EÚ.
  • Možnosť využívať všetky komunikačné výhody a možnosti dátových centier Colocall.
  • Individuálny prístup.

Naši technici sú vždy pripravení pomôcť vám s konzultáciami pri výbere riešení, poskytnúť potrebné rady, poskytnúť akékoľvek vybavenie na testovanie, vytvoriť testovacie zariadenia na overenie riešení pri úlohách akejkoľvek zložitosti.

Kontaktujte nás.